Go to AHF's Homepage Founded in 1906, AHF is one of the nation's oldet ethnic organizations Read all AHF news Buy books and see articles written by AHF members See member links and external resources AHF Action Alerts - get involved! Unity is strength Join AHF, Donate and help AHF help our community
Search Search WWW Search AHF

The Treaty of Trianon: A Hungarian Tragedy - June 4, 1920

How Hungary ShrankGyásznapok után - az elkeseredés ellen - by Jeszenszky Géza, published with permission.

Mögöttünk a Trianon évfordulóját „a Nemzeti Összetartozás Napjá”-vá nyilvánító törvény elfogadása, a majdnem kerek dátumot kísérő számtalan megemlékezés és írás. Közelebb kerültünk-e a nemzeti tragédia okainak megértéséhez, a trauma földolgozásához, és a jövőben követendő optimális magatartás megtalálásához?

Alighanem ma az egyetlen történelmi-politikai esemény, amiben minden magyar, bárhol is él, bármilyen politikai eszméket is vall, egyetért, az a trianoni békeszerződés megítélése, hogy rossz, igazságtalan határokat húzott, a történelmi országgal együtt fölosztotta a magyarságot is, és ennek súlyos terheit ma is érezzük. Ugyanakkor nem mindenki gondol bele abba, hogy ami a mi számunkra egy tragikus veszteség, az szomszédjaink szemében győzelem, sőt történelmi igazságtételnek hiszik. Belátható időn belül a két ellentétes értékelést nehéz lesz közös nevezőre hozni. A külföld nem fog egyértelműen az egyik mellé sem állni, de fogékony marad a vádra, hogy Trianon puszta emlegetése is veszélyes, s hogy ezzel Magyarország feszültségeket gerjeszt. Pontos ismeretek birtokában azonban a károk itthon és külföldön is minimalizálhatók. Trianon kérdését ezért sem szabad, de nem is lehet a szőnyeg alá söpörni.

Lépjünk túl a múlton – tanácsolják nekünk sokan, még külföldi barátaink közül is. Ha a múlt eltörlésének kommunista utópiáját a magyar baloldal rég föl is adta, az elmúlt húsz évben is inkább azt képviselte, hogy a politikából száműzni kell a történelmi vitákat. Így gondolkodik ma Nyugat-Európa és Amerika számos politikusa és elemzője is. Közép- és Dél-Kelet-Európában azonban a történelem megkerülhetetlen és naponta visszaköszön a politikában. Ez nem rajtunk, magyarok múlik, még csak nem is mi „dobjuk be” a nemzetközi életbe. A délszláv válsághoz vezető viták szinte kizárólag a múltról szóltak, a szerb-albán ellentétek gyökere az 1389-es rigómezei csata, de a közelmúltig feszült lengyel-orosz, és a szintén nem felhőtlen német-lengyel viszony is a múlt terheivel küszködik. A Benes-féle dekrétumok ügyét sem a kárvallottak, hanem a kollektív bűnösség elfogadhatatlan elvét kimondók viszik bele újra meg újra a napi politikába. A magyar állampolgárság ügye Csehországot nem érinti, Klaus elnököt is a múlt készteti megszólalásra ebben az ügyben. Egy szó, mint száz: ha kilenc évtized múltán túl akarunk lépni a tragikusan rossz békén és annak következményein, akkor világossá kell tennünk önmagunk és a külvilág előtt, mi történt Közép-Európában 1918 és 1920 között, ami ma is feszültségek forrása, Eris almája az itt élők népek között, és hogyan lehet feloldani, első lépésben enyhíteni az ebből eredő ellentéteket? Ebből kiindulva tekintem át az évforduló tanulságait.

A május 31-én elfogadott törvény egyes megfogalmazásaival lehet vitatkozni, de céljával aligha. Megérte volna több erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy az Országgyűlésben minden frakció támogassa azt. Az elhangzott kritikákkal szemben én azt olvasom ki a törvényből, hogy a Trianon által teremtett problémák megoldását Magyarország nem a határok módosításában keresi, hanem a nemzetközi jogelvek tiszteletben tartásában és az államok együttműködésében, az egyes nemzeti közösségek autonómiájában, elvetve az asszimilációt erőltető törekvéseket. Minden más olvasat csak rosszhiszeműségből fakadhat. 

A kommunizmus évtizedeiben a tankönyvekben ugyan volt néhány szó Trianonról, 1965 után már tudományos munkák is jelentek meg róla, de a súlyos emberi és politikai következmények tekintetében a társadalmat mégis tudatlanságban tartották. Nem valószínű, hogy ez kifejezett szovjet parancsra történt, oka inkább Kádár túlzott megfelelési igyekezete volt. Emlékezzünk csak vissza, Szegeden a történelem szakra felvételizők többsége nem tudott helyes választ adni arra a kérdésre, hogy milyen nyelven beszélnek a székelyek! A Trianonnal is foglalkozó külföldi szakirodalom itthon a könyvtárakban az olvasóktól eltiltott, „zárt” anyagba került. Személyesen tapasztaltam, hogy egyetemisták nem tudták a térképen megmutatni, hol van Kassa. 1943-ban ott született barátom esetében a hatóság nem akarta elfogadni, hogy ő Magyarországon látta meg a napvilágot! Könyvek, szakmunkák (L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Ádám Magda, Arday Lajos és Romsics Ignác, legfrissebben pedig Ablonczy Balázs) már eddig is világos választ adtak Trianon előzményeire, okaira, adataira és következményeire. Húsz évvel ezelőtt Antall József a témát már visszahozta a közbeszédbe, de a mostanában megjelent írás- és szó-dömping, a napi- és hetilapok, folyóiratok, rádiós és TV-műsorok jóvoltából ma mindenki tisztában lehet annak minden fontos elemével. Romsics ebben a lapban, részletesebben pedig a Rubicon történeti folyóirat legújabb számában összefoglalta a Trianonnal kapcsolatos tudnivalókat. Mindez még nem garantálja, hogy a két véglet – a teljes tudatlanság és a féligazságokra épülő felelőtlen ábrándozás – megszűnik, de ezekre többé nem lesz semmiféle mentség. Feltéve, hogy ezentúl az iskola, a tananyag is megfelelő módon foglalkozik a témával.

Érdekes módon egy kérdésről alig esett szó, Romsics is csak röviden intézte el, márpedig ez megkerülhetetlen és a legkényesebb: Károlyi Mihály és az őszirózsás forradalom szerepe, felelőssége. A magyar kormány miért bízott vakon az antant méltányosságában, és miért nem kísérelte meg legalább a színmagyar területek fegyveres védelmét? Ismerem az ellenérveket, hogy a hadsereg magától felbomlott, hogy Károlyi tartott a fegyverrel rendelkező, haragos katonák kilengéseitől, amire a Katonatanács szerencsétlen működése épp elég támpontot is adott. Nem marasztalható el Károlyi, amiért Belgrádban fölkereste a délről előrenyomuló francia-szerb hadsereg francia főparancsnokát, hogy megállapodjon vele a már megkötött fegyverszünet alkalmazásáról. Kétségtelen, hogy a győztes hatalmak ott álltak a beözönlő román és az antant-tisztek által megszervezett és vezetett csehszlovák hadsereg mellett. Azt nem tudhatta Károlyi, hogy a franciák és az angolok egyetlen katonájukat sem akarták föláldozni a cseh, román és szerb igények teljesítéséért. Hálás, de rendkívül káros dolog pusztán bűnbakokkal magyarázni a magyar állam összeomlását, és fájdalmas beismerni saját akkori tehetetlenségünket, de Trianonnal foglalkozva megkerülhetetlen meggyőző, hiteles választ adni arra, hogy Trianon igazságtalanságaiért milyen felelősség illeti a magyar politikát. Nemcsak Károlyit de mindenkit, aki akkor mögötte állt, beleértve azokat, akik később őt elítélték. (Jászi Oszkár nem sorolható ide, ő időben figyelmeztetett, és ’18-ban méltányos javaslatokat tett, sajnos a nemzetiségi vezetők ezeket elutasították.) Vissza kell menni egészen 1867-ig, hogy miért hagytuk elidegenedni nem-magyar ajkú honfitársainkat, miért nem mentünk még tovább a horvátok megnyerése érdekében, miért nem fogadtuk el egyenrangú partnernek a cseheket, hogyan gondolta a függetlenségi párti ellenzék, hogy egyszerre kelt hangulatot, sőt időnként lázít Bécs, a nemzetiségek és a szomszéd országok ellen. Még sorolhatnám a súlyos, és egyesek által akkor is ostorozott hibákat. Pedig mennyire szép, ígéretes, hatalmas eredményeket hozó évek voltak azok a boldog békeidők …

A Trianonban diktált területváltozásokkal kapcsolatban Bibó István 1946-os intelme ellenére társadalmunkban még ma sem tudatosult kellő mértékben, hogy „a magyar politikai szemlélet egész Magyarország felosztását egyszerűen brutális erőszaknak és a győzők hipokrízisének tulajdonította, és nem volt képes disztingválni a leválásra érett másnyelvű területek elcsatolása és az oktalanul és igazságtalanul elszakított magyar nyelvű területek elszakítása között.” [Eredeti kiemelés.] Sajnos a mostani megnyilvánulások között is gyakran érzékelhető volt e különbségtétel elmaradása. Ugyanakkor tény, hogy az elvett területeken nem sokkal több szlovák és román, továbbá kevesebb szerb élt, mint magyar. Ahogy erre Bereznay András is rámutatott a Magyar Nemzet június 5-i számában, e területek lakosságának több mint 50 %-a valamely kisebbséghez tartozott, tehát a rendezés a nemzetiségi és az önrendelkezési elvnek semmiképp sem felelt meg. Az én esetem is jól illusztrálja ezt: négy magyar tudatú nagyszülőm közül három a mai határokon kívül született.

Korrekcióra szorul az a nézet, ami „a művelt nagyközönség” körében a mai napig szinte általános, hogy a győztes nagyhatalmak – tudatlanságból és rosszindulatból - az utódállamok valamennyi igényét teljesítették. A most újra publikált térképek ilyen szempontból is igen hasznosak, amikor bemutatják a szomszéd államok maximális területi igényeit. Ha ezeket a békét diktálók nem utasították volna el, akkor ma a Rába vagy akár a Balaton északi partja lenne Szlovákia, illetve Horvátország határa. Északon Vác és Miskolc, keleten Orosháza és Gyula, délen pedig Pécs és Baja sem tartozna Magyarországhoz. Ezzel azonban nem kívánom csökkenteni a béke elfogult készítőinek a felelősségét, amiért közlekedési és katonai szempontokra hivatkozva milliók számára súlyos szenvedéseket és hátrányokat okozó döntéseket hoztak. 
 
Külön kell szólni a Trianonnal kapcsolatos téveszmékről. Ablonczy Balázs most megjelent könyve és annak a Heti Válaszban közölt összefoglalása remélhetőleg véget vet azoknak a meséknek, amelyek a magyar tragédia döntő okának, bűnbaknak valamiféle nemzetközi összeesküvést, egyes személyek gyarlóságát, erkölcstelen praktikákat kiáltottak ki, vagy amelyek egy határidőtől, absztrakt jogi paragrafusoktól, nem is létező intézményektől azt várják, hogy a trianoni építmény önmagától, kártyavárként összeomlik. Hasonlóan téves, hogy az Egyesült Államok nem fogadta el az 1920-as békeszerződést. Valójában részt vett annak kidolgozásában, és noha tágabb határokat javasolt nekünk, végül elfogadta a franciák által erőltetett vonalat. 1919 végén azonban kiábrándultan kivonult a további tanácskozásokból, így a trianoni aláírók között nem volt ott. Magyarországgal 1921. augusztus 29-én egy rövid, önálló békeszerződést kötött, a trianoni határok elfogadásával. Egyébként a nemzetközi jogászok többsége szerint ma nem is a trianoni békeszerződés érvényes, mert helyébe lépett az 1947-es párizsi békeszerződés, azt viszont az Egyesült Államok aláírta és ratifikálta. Nem illúzió azonban, hogy mind Amerika, mind az EU megnyerhető a jogsértések elleni fellépésekhez, és minden máshoz, ami az európai békét és biztonságot, a stabilitást szolgálja, tehát a nemzeti kisebbségek védelméhez is, amennyiben bizonyítani tudják, tudjuk az őket ért sérelmeket.

A legveszélyesebb illúzió azt hirdetni, hogy 1990 óta csak a magyar kormányok akaratán múlott vagy múlik, lesz-e magyar autonómia, esetleg változnak-e a magyar határok. Ha valaki fittyet hány a mai etnikai realitásokra, a gazdasági és katonai erőviszonyokra, a nemzetközi közösség álláspontjára, akkor gondoljon csak a közmondásra, hogy „kettőn áll a vásár.” A számtalan irreális ötlet egyikére Antall József sok más esetre is érvényes választ adott a Bécsben élő Eva Maria Barkinak 1991. november 28-án írott válaszában: „Irigylem döntési bátorságát, amelyet bizonyára elősegít a kormányzati felelősség hiánya.” Az pedig már túlmegy a józan ész határán, amit Raffay Ernő korábbi államtitkár terjeszt, hogy 1990 óta Magyarország legalább hat esetben szalasztotta el a határváltoztatást. Kabaréba illő mondatot ad Kravcsuk akkori ukrán elnök szájába Kárpátaljával kapcsolatban: „Ha akarjátok, vigyétek.”

Vannak azonban ellenkező előjelű téveszmék is, főként szomszédjaink körében. Örülök, hogy mind Hegyi Gyula, mind az erdélyi Bíró Béla – nem tagadva saját hibáinkat - rámutat, hogy „Az, ami Trianon után következett, sajnálatos módon a Trianon előtti magyar gyakorlat egyenes ágú folytatása. Jóval durvább és antidemokratikusabb eszközökkel, mint ahogyan azt mi, magyarok tettük.”

Mindenképpen üdvözlendő, hogy a számos megemlékezésen – tudomásom szerint - nem hangzottak el felelőtlen és káros, Magyarország és a magyar kisebbségek ellen felhasználható beszédek és kijelentések. Pedig a szomszédságban árgus szemekkel figyeltek és figyelnek, hátha tetten tudják érni az Európát fenyegető magyar revizionizmust. Az viszont nem árt, ha az ellenségképet gyártó magyarellenes politikusok szembesülnek azzal, mennyire meg nem érdemelt szerencsét hozott népük számára a párizsi békekonferencia. Józanabb honfitársaik talán még azt is meg tudják értetni társadalmukkal, amit a szlovákiai magyarok mártír-politikusa, Esterházy János több mint nyolcvan évvel ezelőtt kimondott: "Az igazságos nemzetiségi politika sokkal nagyobb biztonsági koefficiens, mint sok-sok írott törvény, ... mert semmi sem erősít meg egy államot jobban, midőn abban nemcsak a többségi, de a kisebbségi állampolgárok is teljes mértékben otthon érzik magukat."

A pontos és hiteles adatok és ismeretek terjesztésén túl azt tartom a leginkább bíztatónak, hogy a publicisztikák és beszélgetések általában nem a sérelmeket sulykolták, hanem a kiutat keresték, elsősorban azt, hogyan lehet segíteni a határon túlra került magyarokat a megmaradásért folytatott küzdelemben. Ennek fő garanciája valóban az autonómia, de számos más lépés is ezt szolgálja. Ma Magyarországon kevés lelkesedés tapasztalható az Európai Unió iránt. Ennek okai sokrétűek, és nem tartoznak ebbe az írásba. Az azonban tagadhatatlan, hogy a schengeni rendszer, a látható határok nélküli és a szabad érintkezésre épülő Európa ígéri a legtöbbet Trianon káros emberi, gazdasági és politikai következményeinek a felszámolására. Az EU kitűnő keretet kínál az elvágott közlekedési kapcsolatok, gazdasági szálak és emberi viszonyok helyreállításához, és ehhez még pénzt is ad, ha jó pályázatok készülnek.

Higgyük el, hogy Trianonból mindenki őszinte meggyőződésből keresi a legjobb kiutat. De joggal mutatott rá Margittai Gábor a Magyar Nemzet június 5-i Hétvégi Magazinjában, hogy vannak „szobakurucok” és „vasárnapi szalonirredenták,” akik „fenntartják a nagy Trianon-iparágat,” miközben „életükben nem jártak végveszélyben lévő vidékeken,” „a kiveszőfélben lévő maradék magyarság birodalmában, ahol már csak egy-egy dadogó nemzettársunk éldegél.” Margittai óv a szokásos érzelmi politizálástól, helyébe állítva „a kint rekedt magyarság” tevőleges támogatását, akár csak azzal, hogy ellátogatunk hozzájuk.

Még ha meg is tudnánk győzni Franciaországot és a béke többi egykori aláíróját Trianon igazságtalanságáról (ami eléggé reménytelen), ennek sem lenne gyakorlati haszna, következménye. Azt kellene megértetnünk és bevinnünk a nemzetközi köztudatba, hogy Trianon egész Európa számára tragikus következményekkel járt, jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Közép-Európa előbb Hitler, majd Sztálin uralma alá kerüljön. Noha a múlt, annak vitái a mai Nyugat-Európát és Amerikát nem igen érdeklik, de a mai konfliktusok igen. Az 1920-as békéből eredő ellentéteknek az oldása már közös európai érdek, sőt a különböző nyelvű és vallású emberek békés együttélése világprobléma. Egy jól működő kárpát-medencei megoldás bíztató precedens lenne.

Révész Sándor június 4-i vezércikkének igaza van, valóban „Trianon az egész világ,” abban az értelemben, hogy minden határnak vannak vitatható, igazságtalan elemei, és minden országban vannak nemzeti és/vagy etnikai kisebbségek, akik ritkán elégedettek a helyzetükkel. A várható népmozgások a jövőben csak növelni fogják az államok többnemzetiségű jellegét. Nem hiszem, hogy a multikulturalizmus egy harmonikus bábeli toronyhoz fog vezetni, de hiszem, hogy a jövő Európájában mind többen lesznek többnyelvűek, a vegyes házasságok és a szabad letelepedés révén többes identitásúak és többes állampolgárságúak. Úgy vélem, hogy mindenki ragaszkodni fog saját (egy vagy két) anyanyelvéhez, kultúrájához. Ennek megőrzését és ápolását a remélhetőleg az egész EU-ban elterjedő személyi elvű kulturális autonómia fogja biztosítani. Ahogy ma a vallás magánügy, és egymás mellett élnek az autonómiával rendelkező felekezetek, ezt a modellt kellene követnie a nyelvi, nemzeti kérdésekben semlegesség váló államoknak is.  Európa vagy a régiók és az autonómiák Európája lesz, vagy el fogják árasztani az etnikai konfliktusok. Hinnünk kell abban és tennünk kell azért, hogy – Márai Sándor 1939-es szavaival „az értelem és a szolidaritás ereje hatalmasabb [legyen – JG], mint az ösztönök rémuralma."


We ask you to join us and help us continue the fight for justice.

Join online!

Join online!

[<< back to the AHF Trianon Page]


Count Apponyi pleading to the Supreme Council of the Paris Peace ConferenceCount Apponyi pleading to the Supreme Council of the Paris Peace Conference:

"In the name of the great principle so happily phrased by President Wilson, namely that no group of people, no population, may be transferred from one State to another without being consulted,- as though they were a herd of cattle with no will of their own,- in the name of this great principle, an axiom of good sense and public morals, we request, we demand a plebiscite on those parts of Hungary that are now on the point of being severed from us.  I declare we are willing to bow to the decision of a plebiscite whatever it should be.  Of course, we demand it should be held in conditions ensuring the freedom of the vote." [more on Count Apponyi]

At the time President Wilson said: “The proposal to dismember Hungary is absurd” and later Sir Winston Churchill said: “Ancient poets and theologians could not imagine such suffering, which Trianon brought to the innocent.We are sad to report that they were right.

AHF Statements:

Shortcuts to Trianon Resources Below:


AHF EmailSign up for the AHF mailing list. Your information is not shared!

Subscribe Unsubscribe

Ethnic Distribution in the Kingdom of Hungary in 1910 (Hungarians shown in red)

Ethnic Distribution in the Kingdom of Hungary in 1910 (Hungarians shown in red)
[download extra large image 4962x3509]
[download large image 1000x707]

Hungarian populations declined significantly after forced removals such as the Benes Decrees and other pograms, the effects of WWI, and Trianon in 1920. With continued pressure and discriminative policies sucha s the 2009 Slovak Language Law, this trend continued over the past 90 years.

Hungarian populations declined significantly after forced removals such as the Benes Decrees and other pograms, the effects of WWI, and Trianon in 1920. With continued pressure and discriminative policies sucha s the 2009 Slovak Language Law, this trend continued over the past 90 years.

 • In Upper Hungary (awarded to Slovakia, Czechoslovakia): 1,687,977 Slovaks and 1,233,454 others (mostly Hungarians - 886,044, Germans, Ruthenians and Roma) [according to the 1921 census, however, there were 1,941,942 Slovaks and 1,058,928 others]
 • In Carpathian Ruthenia (awarded to Czechoslovakia): 330,010 Ruthenians and 275,932 others (mostly Hungarians, Germans, Romanians, and Slovaks)
 • In Transylvania (awarded to Romania): 2,831,222 Romanians (53.8%) and 2,431,273 others (mostly Hungarians - 1,662,948 (31.6%) and Germans - 563,087 (10.7%)). The 1919 and 1920 Transylvanian censuses indicate a greater percentage of Romanians (57.1%/57.3%) and a smaller Hungarian minority (26.5%/25.5%)
 • In Vojvodina 510,754 Serbs and 1,002,229 others (mostly Hungarians 425,672 and Germans 324,017)
 • In Vojvodina and Croatia-Slavonia combined (awarded to Yugoslavia): 2,756,000 Croats and Serbs and 1,366,000 others (mostly Hungarians and Germans)
 • In Burgenland (awarded to Austria): 217,072 Germans and 69,858 others (mainly Croatian and Hungarian)

About the Treaty
by Bryan Dawson

How Hungary Shrank, stranding millions across artificial bordersOne thousand years of nation building successfully delineated groups based on culture, religion, geography, and other attributes to create the countries with which we are so familiar. While some Western European nations would continue power struggles and princely battles and civil wars, Hungary, founded in 896, was a peaceful multi-ethnic state for a 1000 years and her borders were unchanged. Until 1920...

The Treaty of Trianon in 1920... in the aftermath of WWI, was extremely harsh on Hungary and unjustifiably one-sided. The resulting "treaty" lost Hungary an unprecedented 2/3 of her territory, and 1/2 of her total population or 1/3 of her Hungarian-speaking population. Add to this the loss of up to 90% of vast natural resources, industry, railways, and other infrastructure. This was done to a nation whose borders were established over a thousand years earlier (896 A.D.) and one who, as the "Saviors of Christianity," lost millions of lives defending the rest of Europe from numerous invasions from the likes of the Mongolian Tatars and the Ottoman Turks.

Hungary, a reluctant player in WWI, paid a price no other modern nation had ever before been subjected to. The French, long hungry to stall rapid economic advancement in German and Hungarian lands and despite American protests and calls for plebiscites, sent their troops to Northern Hungary in violation of the cease fire, and then pushed through the Treaty of Versailles (Trianon).Hungary, along with Germany and Austria, experienced rapid economic expansion during the latter part of the 19th century and into the 20th. This challenge alarmed France and Russia. Each needed a way to stave off German-Hungarian economic competition. With the advent of WWI, France had her chance and began fostering anti-Hungarian sentiment among non-Magyar speaking Hungarian nationals. It is important to note that for over a thousand years, Hungary never experienced ethnic civil war. France, eager to weaken Hungary, offered to reward those nations and groups that assisted them in the war with large pieces of territory. The "Little Entente" of Rumania (who switched sides in the last minute), Czechoslovakia, and Serbia took that opportunity and got very lucky.

The United States has never ratified this treaty. At the time President Wilson said: “The proposal to dismember Hungary is absurd” and later Sir Winston Churchill said: “Ancient poets and theologians could not imagine such suffering, which Trianon bought to the innocent.” We are sad to report that he was right.

The French, despite American protests and calls for plebiscites, sent their troops to Northern Hungary in violation of the cease fire, and then pushed through the Treaty of Versailles (Trianon). Although Rumania, herself created only in 1862, switched to the French side almost at the very end of the war, she gained all of Transylvania and majority of the Banat, but claimed the river Tisza. The Czechs were awarded all of Northern Hungary (now Slovakia), despite equal numbers of Hungarians and Slovaks in the region, to create Czechoslovakia. The Serbs got Southern Hungary (Vojvodina), Slavonia, and Croatia (confederated with Hungary for 700 years) to create the unlikely "Yugoslavia," which, like Czechoslovakia, effectively, no longer exists. Perhaps most amazingly, the Austrians who were responsible for getting Hungary into the war in the first place, got Western Hungary (Burgenland).

Ethnic Map of Slovakia - 1910 vs 1991 showing population decline

The dictators in these successor states began to foster nationalism and teach a less-than-accurate history to help bring legitimacy to their regimes. These claims are based on some seriously unfortunate state propaganda-cum-history about an ancient Roman province called Dacia. In Rumania, this revised history, accelerated by Ceaucescu, has become the accepted state historical doctrine even today, making the process of reconciliation much more difficult. In the newly formed Czechslovakia, Eduard Benes and his infamous "Benes Decrees" forcibly expelled tens of thousands of Hungarians and confiscated personal and church properties. See the additional steps the Slovak Government has taken against the Hungarian minority. AHF's efforts to guarantee anew the rights of the Hungarian "minorities" continue.

Though the United States recommended a slightly more liberal approach in regards to Hungary, it did not prevail. The "self-determination of the nationalities" posited by President Woodrow Wilson resulted in only one plebiscite in Sopron, in Western Hungary. The vote was overwhelmingly pro-Hungarian and Sopron remained within the new borders. Oddly enough, although Austria was also a loser in the war, she also received a part of Hungary, and Sopron became a border city.

Returned Lands to Hungary
The dismemberment and instability brought economic collapse and governmental crisis. The Rumanians, also in defiance of the armistice agreement with their new-found French allies, took advantage of the turmoil in Hungary and moved troops into the defenseless nation and occupied Budapest and beyond. To this day, the Greater Rumania Party and other in Rumania still claim territory that includes the river Tisza and even Budapest. A mini-communist takeover, a republican government, finally gave way to Royalist Admiral Miklos Horthy who took over as "Regent" of Hungary and brought some stability back to the country. The new government got to work on trying to revise the unjst treaty. Sadly, the US with its growing isolationist stance, pulled out of the League of Nations and Western Europe wanted no part in re-opening the case. France was focused on making sure Germany was punished. The Hungarians got a sympathetic ear from only Italy and Germany. This tragic alliance initially gained Hungary part of her northern territory from Czechoslovakia and Northern Transylvania from Rumania. But this alliance would only to plunge her into another disaster and occupations by first Nazis and later Soviet communists. Her land was again taken. One part of northern Hungary was then transferred from Czechoslovakia and became part of the Soviet Union and is today part of the Ukraine.

Although Rumania, herself created only in 1862, switched to the French side almost at the very end of the war, she gained all of Transylvania and majority of the Banat. The Czechs were awarded all of Northern Hungary (now Slovakia), despite equal numbers of Hungarians and Slovaks in the region, to create Czechoslovakia, the Serbs got Southern Hungary (Vojvodina) and Croatia to create the unlikely "Yugoslavia," which, like Czechoslovakia, no longer exists. Perhaps most amazingly, the Austrians who were responsible for getting Hungary into the war in the first place, got Western Hungary (Burgenland).The maps here not only show graphically the extent to which the Treaty of Trianon dismembered Hungary, it shows how much Hungarian-majority areas were arbitrarily "reassigned." Hungarians today are the one of the largest minorities in Europe and face oppression and violence. Numbering in the millions, Hungarian minorities are second only to the Russians who became "minorities" with the dissolution of the Soviet Union. Hungarians live under harsh persecution in the new states created by the treaty. The Helsinki Watch Committee called Romanian efforts to "purify" Transylvania as "Cultural Genocide." Read the Treaty in full text

Additional AHF Links on Trianon

External Links on Trianon


Related Downloads

Adobe You will need the free Adobe Reader to open the following files. Click the image to download.

 • Hungary's Accession to NATO: An expanded report - 7/17/2007
 • "NATO Enlargement" by Frank Koszorus Jr. March 29, 2004 - Remarks on the Occasion of the Enlargement of NATO, Corcoran Gallery of Art, Washington, D.C. [download]
 • AHF Memorandum on Romanian President Iliescu Visit - 10/24/2003
 • "Nato Enlargement And Minority Rights: Prerequisites To Security" by Frank Koszorus, Jr. , April 2003 - A memorandum that was submitted to Robert A. Bradtke, Deputy Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs, and Heather A. Conley, Deputy Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs during a roundtable discussion on "NATO Enlargement and the Current State of the Trans-Atlantic Alliance." This submission follows several other intiatives, including submissions to Lord Roberston, Secretary General of NATO. [download]
 • “Nato Enlargement: Promoting Western Values, Strengthening The Alliance” by Frank Koszorus, Jr. , April 29, 2003 - A Statement Before The United States Senate Committee On Foreign Relations.
  [download]
 • "U.S. Senate Unanimously Ratifies Nato Treaty; Senators Raise Rights Of Minorities: Federation Supports Efforts Aimed At Encouraging Romania And Slovakia To Respect Rights Of Hungarian Minorities And Restore Communal Properties" - Press Release by Zoltan Bagdy, May 9, 2003 [download]
 • An Essay on the foundations of Rumanian Identity, Nationalism and Ethnic Cleansing - CONCEPTUAL CONFUSIONS CONCERNING THE ROMANIAN IDENTITY: NEAM AND POPOR AS EXPRESSIONS OF ETHNO-NATIONALISM (PART 3) - "...the motivation and the goal was common: racially determined mass murder." (Appeared in RFE/RFL Newsline, 6/5/2005 By Victor Neumann, professor of history at the West University of Timisoara, Romania.) [download]
 • Transylvanian Monitor #14: Property Restitution.

Congressional Resolutions & Records

 • H.RES 191 - A RESOLUTION urging the "prompt and fair restitution of church properties by Romania and Slovakia - TOM LANTOS / TOM TANCREDO (April 6th 2005) in the House of Representatives [download]
 • A RESOLUTION REGARDING THE ISSUE OF TRANSYLVANIAN HUNGARIANS -- HON. DONALD E. `BUZ' LUKENS (Extension of Remarks - February 26, 1990) in the House of Representatives [download]
 • VIOLENCE IN TRANSYLVANIA -- HON. DON RITTER (Extension of Remarks - March 22, 1990) in the House of Representatives [download]

DISCLAIMER: The American Hungarian Federation does not necessarily endorse the content or opinions expressed by its individual members
and member organizations.
© American Hungarian Federation®, All Rights Reserved